ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

ഫീച്ചര്‍ ആക്കപ്പെട്ടത്

കേരളം ഇന്നിൻറെ കാഴ്ച്ചകളിൽ !

  അമ്മ.! അത് പലപ്പോഴും വിളികൊണ്ട് മാത്രം അർത്ഥം തേഞ്ഞു പോയ ഒരു വെറും വാക്കായി ഇക്കാലങ്ങളിൽ മാറിയോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.   ? പലപ്പോഴും പിതാവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മക്കളെ ശകാരിക്കും,, സ്നേഹിച്ചും, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചുകൊടുത്തും, തേനും, പാലും പോലെ വളർത്തിയിരുന്ന, അനേകം അമ്മമാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊതുസ്ഥിതിയെന്താണ്...? വിശേഷിച്ച് കേരളത്തിൽ.!    എസ്. എസ്.എൽ.സി. പഠനം വരെയോ, അതല്ലങ്കിൽ ബിരുദ പഠനം വരേയോ, അമ്മയുടെ സാരിത്തുമ്പിൽ പിടിച്ച് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞോ, അറിയാതെയോ, കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും പിന്നീട് സ്വന്തമായി ഒരു നിലനിൽക്കുകയും, സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുമെല്ലാമായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരുപെൺകുട്ടിയേയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ, പിന്നെ, അമ്മയോ, അച്ഛനോ, സഹോദരങ്ങളോ, എന്തിന് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും വേണ്ടാത്ത ഒരു പുതുതലമുറയുടെ ജീവിതം,ഇപ്പോൾ പലരേയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. തീർച്ചയായും, ഓരോമനുഷ്യർക്കും അതിനെ തിരിച്ചും, മറിച്ചും, വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും, നീതീകരിക്കുവാനും വാക്കുകളുണ്ടാകാം.കാരണം ആധുനിക തൊഴിൽ സംസ്ക്കാരം, നാഗരിക ജീവിതത്തിൻറേതായ എടാകൂടങ്ങൾ, തിരക്ക്, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത. തുടങ്ങി നൂറായിരം പ്രശ്നങ്ങൾ. എ

ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ

സഞ്ചാരികൾക്കായി കോട്ടപ്പുറം കോട്ട.

ചരിത്ര കഥകളുടെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മ്യൂസിയം

സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെന്ന ധീര വിപ്ളവകാരി